ags-movers-moving-quote

Deklaracja poufności

Mając świadomość konieczności poszanowania życia prywatnego użytkowników i ochrony dostarczanych przez nich informacji, AGS przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony życia prywatnego i danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania oraz swobód, wraz z późniejszymi zmianami, oraz z rozporządzeniem UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu wspomnianych danych i uchylającym dyrektywę 95/46.

Aby zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z naszej witryny oraz komunikowania się z nami z pełnym spokojem, stworzyliśmy deklarację poufności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej deklaracji na podstawie zmian w witrynie AGS oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 

1. Zebrane dane osobowe


1.1. Formularze online w witrynie internetowej

Gromadzone dane osobowe to dane, które użytkownicy podają dobrowolnie, wypełniając jeden z formularzy online w witrynie internetowej, aby poprosić o wycenę jednej z usług oferowanych przez AGS w naszej witrynie, aby skontaktować się z AGS lub aby przekazać nam swoją opinię na temat swojego zadowolenia bądź niezadowolenia z oferowanych usług.

Dane osobowe gromadzone w ten sposób obejmują:

 • Dane kontaktowe użytkownika: nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego), adres e-mail;
 • Jeśli ma to zastosowanie, w przypadku wniosku o wycenę usługi przeprowadzki i/lub przechowywania mebli, dane dotyczące proponowanej przeprowadzki: adres docelowy i adres odbioru, planowana data przeprowadzki, powód przeprowadzki (zmiana pracy lub inny), wszelkie specjalne wymagania związane z przeprowadzką (przechowywanie mebli i transport pojazdów);
 • Jeśli ma to zastosowanie, w przypadku wniosku o wycenę usługi transportu pojazdów, dane dotyczące transportu danego pojazdu: adres docelowy i adres odbioru, planowana data transportu oraz marka i model pojazdu;
 • Jeśli ma to zastosowanie, w przypadku wniosku o wycenę usługi dostarczania paczek, dane dotyczące danej dostawy: adres końcowy i początkowy, planowana data wysyłki i liczba paczek.

Domyślnie AGS nie będzie w stanie świadczyć usług oferowanych w swojej witrynie internetowej, w szczególności sporządzać ofert cenowych, o które zgłoszono prośby ani kontaktować się z użytkownikami, kiedy użytkownicy o to poprosili, ani odpowiadać na ich oceny i komentarze.

 

1.2. Pliki cookie


AGS może również zbierać informacje automatycznie za pomocą plików cookie przechowywanych na urządzeniu, z którego korzystają użytkownicy (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym, smartfonie) podczas odwiedzania przez nich witryny, o ile wyrażą na to zgodę, i mogą oni wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Pliki cookie są niewielkimi porcjami informacji zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na nośniku, który jest używany (komputer, tablet, telefon komórkowy, smartfon). Pliki cookie mogą być stałe lub tymczasowe. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez maksymalnie trzynaście (13) miesięcy. Tymczasowe pliki cookie znikają po każdym zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie mają następujące zastosowanie:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania witryny, umożliwienie korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez witrynę, w szczególności prośby o wycenę online, subskrypcji aktualizacji i biuletynów, odwiedzenia dostosowanego indywidualnie portalu, zlokalizowania wysyłanych towarów, wypełnienia internetowego spisu i wypełnienia ankiety satysfakcji;
 • Ułatwienie przeglądania witryny, w szczególności poprzez zapamiętywanie danych dotyczących połączenia użytkownika (adresu IP) i informacji związanych z zapytaniami ofertowymi w witrynie internetowej;
 • Przeprowadzanie konserwacji witryny i utworzenie statystyki oglądalności witryny, w szczególności poprzez określenie liczby osób odwiedzających, najczęściej oglądanych stron, ilości czasu, w jakim użytkownik był połączony, rodzaj przeglądarki; strony, z których użytkownicy trafili na witrynę, wyszukiwarki, z których użytkownicy korzystali, aby uzyskać dostęp do witryny oraz lokalizacji geograficznej, z której użytkownicy uzyskali dostęp do witryny.

AGS uzyskuje zgodę użytkownika zanim rozpocznie przechowywanie plików cookie.

Użytkownik może zmienić konfigurację swojej przeglądarki, aby akceptowała pliki cookie lub odmawiała ich akceptowania, a także blokować lub usuwać pliki cookie, które zostały już umieszczone w przeglądarce użytkownika.

Użytkownik może skonfigurować oprogramowanie przeglądarki tak, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze lub, przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie bądź w zależności od tego, kto je wydał. Użytkownik może także skonfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, że jest mu zadawane pytanie, czy chce zaakceptować pliki cookie w stosownym momencie, zanim mogą zostać one zapisane na komputerze użytkownika.

Pod względem sposobu zarządzania plikami cookie każda przeglądarka ma inną konfigurację. Konfiguracja ta jest opisana w menu pomocy przeglądarki, a zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli użytkownikowi dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie:

Można również odwiedzić witrynę internetową Krajowej Komisji ds. Technologii Informacyjnych i Swobód („CNIL”), w której znajdują się instrukcje dotyczące konfiguracji najczęściej używanych przeglądarek, pod następującym adresem: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ lub skorzystać z sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki.

Użytkownik zostaje poinformowany, że jeśli zdecyduje się odrzucić pliki cookie, możliwe jest, że może nie być w stanie wykorzystać szeregu funkcji witryny. AGS odrzuca wszelką odpowiedzialność za skutki związane z niską wydajnością witryny wynikające z braku możliwości zapisania plików cookie przez AGS lub korzystania z zawartych w nich informacji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych


AGS jest administratorem danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez firmę AGS do celów jej działalności, co obejmuje w szczególności:

 • Przetwarzanie zapytań użytkowników o wycenę, wysyłanie im ofert, kontaktowanie się z użytkownikami po sporządzeniu wyceny lub w celu sporządzenia dokładnej wyceny;
 • Kontakt z użytkownikami, którzy za pośrednictwem witryny poprosili o kontakt;
 • Odpowiedź na opinie i komentarze pozostawione przez użytkowników;
 • Odpowiedź na pytania i skargi od użytkowników oraz zapewnienie obsługi klientom;
 • Tworzenie osobistych kont klientów i zarządzanie nimi: dane osobowe będą wykorzystywane w celu identyfikacji klienta i umożliwienia mu dostępu do niektórych funkcji witryny, w szczególności w celu monitorowania postępu powierzonych jej usług;
 • Realizowanie działań związanych z marketingiem, takich jak kontaktowanie się z użytkownikami w celu przekazania im ofert handlowych i aktualizacji informacji;
 • Wysyłanie aktualizacji i biuletynów;
 • Przeprowadzenie ankiet satysfakcji klienta;
 • Organizowanie działań promocyjnych;
 • Testowanie i doskonalenie witryny oraz oferowanych usług;
 • Hozzáférési jogra, helyesbítésre vagy törlésre, ellenkezésre, az adatkezelés és a felhasználók személyes adatainak adathordozhatóságának korlátozására irányuló kérelmek kezelése.
 • Zarządzanie wnioskami o prawa dostępu, o wniesienie poprawek lub usunięcie danych, sprzeciwami dotyczącymi przetwarzania danych lub wnioskami o ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkowników bądź w zakresie przenoszenia danych osobowych użytkowników.

 

3. Odbiorcy danych osobowych


Dane osobowe użytkowników zostaną odebrane od klienta przez upoważnionych pracowników, dział marketingu i/lub handlowy formy AGS oraz upoważnionych pracowników zajmujących się administrowaniem danych, z których usług korzysta AGS oraz przez pracowników, którzy potrzebują danych osobowych w celu realizacji powierzonych im zadań. w szczególności dostawców usług informatycznych i technicznych.

AGS zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych użytkowników innym osobom trzecim bez wyraźnej, uprzedniej zgody użytkownika lub w okolicznościach wymienionych poniżej:

 • Od firmy AGS może być wymagane przez prawo, w ramach postępowań sądowych, sporów i/lub dowolnych roszczeń, które mogą zostać podjęte w stosunku do niej, ujawnienie danych osobowych użytkownika;
 • Firma AGS może także ujawnić dane osobowe użytkownika, jeżeli uzna, że ujawnienie takie konieczne lub stosowne w kontekście interesu bezpieczeństwa narodowego, w celu realizowania przepisów prawa lub jakiegokolwiek innego interesu publicznego;
 • Firma AGS może również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeżeli uzna, że dane ujawnienie jest w uzasadniony sposób niezbędne w celu zapewnienia zgodności z niniejszą klauzulą bądź w celu zabezpieczenia swoich działań lub zapewnienia ochrony użytkownikowi;
 • W przypadku restrukturyzacji AGS ma prawo przekazać wszystkie dane osobowe swojemu beneficjentowi.

 

4. Okresy przechowywania


Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone.

Wszelkie dane osobowe użytkownika, które są wykorzystywane do celów marketingowych, są przechowywane przez okres trzech (3) lat, począwszy od momentu ich pobrania w witrynie.

Wszelkie dane osobowe użytkownika, które są gromadzone za pomocą plików cookie, są przechowywane przez okres trzynastu (13) miesięcy od momentu ich pobrania w witrynie.

Po zakończeniu okresów niezbędnych do osiągnięcia celów, do których dane są przetwarzane, firma AGS zobowiązuje się zniszczyć dane osobowe użytkowników lub uczynić je anonimowymi.

 

5. Marketing


AGS oferuje bezpłatną usługę subskrybowania aktualizacji i biuletynów od AGS. Abonenci w regularnych odstępach czasu otrzymują informacje o AGS, transporcie i międzynarodowych przeprowadzkach. O ile użytkownik nie udzieli swojej wyraźnej zgody, AGS zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów marketingowych, w szczególności do wysyłania wiadomości promocyjnych, wiadomości, subskrypcji biuletynu ani jakiejkolwiek innej operacji związanej z dostarczaniem informacji.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, klikając łącze usuwania znajdujące się w wysyłanych wiadomościach marketingowych lub edytując ustawienia na swoim koncie osobistym bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres confidential@ags-globalsolutions.com.

 

6. Prawa użytkownika


Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych daje użytkownikom szereg praw, które są określone poniżej.

Prawo dostępu umożliwia użytkownikom dostęp do danych osobowych w dowolnym momencie.
Prawo do sprostowania umożliwia użytkownikom skorygowanie wszelkich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
Prawo do sprzeciwu umożliwia użytkownikowi wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ku temu uzasadnione podstawy.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych pozwala użytkownikowi ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w przypadkach określonych w wyczerpującym wykazie znajdującym się w obowiązującym prawodawstwie.
Prawo do przenoszenia danych umożliwia użytkownikowi odbieranie danych osobowych, które go dotyczą i które przekazał AGS, i przekazanie ich innemu administratorowi danych, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym prawodawstwie.
Prawo do usunięcia danych umożliwia użytkownikowi usunięcie swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w wyczerpującym wykazie znajdującym się w obowiązującym prawodawstwie.
W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AGS.

Ponadto użytkownik ma prawo ustalić, co stanie się z jego danymi osobowymi po śmierci, poprzez sporządzenie instrukcji (ogólnych lub szczegółowych) dotyczących zachowania, usuwania lub przekazywania jego danych osobowych po jego śmierci. Użytkownik jest informowany, że ma swobodę wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizowanie jego instrukcji oraz, że istnieje możliwość zmiany lub uchylenia wspomnianych instrukcji w dowolnym czasie.

Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sporządzenia instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania lub przekazywania danych osobowych po śmierci użytkownika oraz do wyrażenia woli wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez kontakt z AGS z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

AGS dołoży wszelkich starań, aby podjąć działania w reakcji na wnioski użytkowników we właściwym terminie i bezwzględnie w terminach określonych obowiązującymi przepisami.

AGS podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zweryfikowania tożsamości osoby składającej wniosek, przed uzyskaniem dostępu do wniosku danej osoby, w razie takiej konieczności, w celu zapobieżenia ryzyku fałszywych wniosków.

Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia reklamacji do CNIL i wniesienia skargi przeciwko AGS do właściwych sądów, jeśli uzna, że firma AGS naruszyła jego prawa w odniesieniu do danych osobowych. Jeśli zostanie stwierdzone, że doszło do naruszenia, użytkownik będzie mógł uzyskać pełną i skuteczną rekompensatę za poniesione szkody.

Wreszcie, użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, włącznie z profilowaniem, która generuje skutki prawne dotyczące go lub w podobny sposób na niego wpływa.

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych


Firma AGS dokłada wszelkich starań, podejmując wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników, aby zapobiec uszkodzeniu lub zniekształceniu tych danych oraz aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich i nieuprawnionemu użyciu przez osoby nieuprawnione.

Jeśli użytkownik uważa, że jego konto było przedmiotem nadużycia, powinien natychmiast skontaktować się z AGS pod następującym adresem: confidential@ags-globalsolutions.com.

AGS wprowadza środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności:

 • Zarządzanie i kontrola dostępu do danych osobowych;
 • Instalacja oprogramowania nadzorującego dla sieci informatycznej AGS;
 • Instalacja oprogramowania antywirusowego i zapory ogniowej;
 • Zabezpieczanie i szyfrowanie danych osobowych;
 • Ograniczenie dostępu do serwera za pomocą nazwy użytkownika i hasła;
 • Regularna ocena wszystkich metod ochrony;
 • Szyfrowanie komunikacji IT wysyłanej do partnerów AGS;
 • Ochrona fizycznych dokumentów będących w bieżącym użyciu;
 • Przechowywanie starych akt fizycznych w bezpiecznym magazynie archiwalnym.
Get a quote